nwhistorycourse.org

dikiş geçmeye öğrenin: çizelgeleri, resimler

12 October 2017
Изображение отсутствует

tecrübe yokluğunda geometrik şekiller tasvir veya birçok modern yaratıcı kızın basit elemanı ve sadece el sanatları çeşitli onların tercih vermek değil edildiği basit devreler ile başlamak en iyisidir. En yaygın hobilerinden biri nakış olduğunu. nakış çeşitli vardır. Bu nakış dikiş, dikiş ve yarı çapraz (denilen gobelenovskim dikişi), şeritler, şönil, ipek, altın (altın nakış kullanılan iplikler, […]

Cork tapeter: 7 tips för att arbeta

12 October 2017
Изображение отсутствует

Cork tapeter - prisvärd, vackra, miljövänliga efterbehandling material, vilket ger rummet en unik vidEto ganska specifikt material, och många förstår inte varför kork tapeter har blivit så populär, inte hittar i dem något speciellt. Detta beror på att förekomsten av tapeter, som ni vet, en speciell variant av färger, mönster och strukturer behöver inte vänta. […]

Olika typer av tapetsering två slag val, idéer, speciellt

12 October 2017
Изображение отсутствует

Kombinationen av tapet med olika mönster tillåter original dekorera väggen eller en del av det, att göra rummet intressant och originalnymDizayn väggar i en lägenhet är en viktig del av inredningen, så byggmaterial tillverkare erbjuder ett brett urval av ytbehandlingar. Mestadels förbli tapeter, men modern design bland ett stort antal material ger ursprungliga tekniken i […]

Vi väljer tapeter i rummet i kombination 2017: 35 foto och design

12 October 2017
Изображение отсутствует

Skapa original och minnesvärd interiören är inte svårt - bara välja rätt kombination av tapeter i hemmet allt ska vara vackert - det är inte en regel, och önskan inredningsmodet 2017. Det handlar inte om vad du behöver spara, samla vackra och dyra saker, tvärtom . Allt som är egentligen inte nödvändigt, allt skräp upp […]

Weave pärlstav Bonsai egna händer: 7 idéer och masterklasser

12 October 2017
Изображение отсутствует

Miniatyr träd av pärlor kommer dekorera varje interiör och originell present stänger chelovekuIskusstvo växer små träd är allmänt spridda på handarbete. Nu Motion: Skapa pärlstav träd, även kallad "bonsai". Korrekt plocka upp det ursprungliga materialet i de faktiska färgerna, som erhållits extraordinära och unika miniatyr träd. Bonsai i denna utföringsform kan förvärva den mest ursprungliga […]

Topiary av sidenband 5 originella idéer

12 October 2017
Изображение отсутствует

Topiary av sidenband perfekt komplement någon intererTopiary av sidenband är en utsökt inredning, perfekt för hem med varje interiör. Det viktigaste - att återskapa en realistisk bild och länka ordentligt med varandra färg. Till en början kan det tyckas att grunden för tillverkning av titan topiary lögner, som kan klara av endast en mästare med […]

tupp stygn: krets teknik och

12 October 2017
Изображение отсутствует

Vackert broderad tupp kommer att bli en underbar dekoration för dina köksdesign kuhniEsli gjorda i lantlig stil, men inredningen är mycket organiskt passar färgglada handdukar och paneler, särskilt om de visar cock: korsstygn scheman sådana produkter kommer alltid att vara relevant. Efter alla broderi tuppar uppskattas inte bara i år, vilket är en symbol för […]

Panel ballerina: 5 steg till framgång

12 October 2017
Изображение отсутствует

Ballerina väggmålning ser bra ut i köket, i vardagsrummet eller plantskola komnatePanno dansare kan mycket väl bosätta sig i barnkammaren, vardagsrummet eller matsalen. Det beror helt på vad färger bildade sammansättning, och ett löfte det lägger mästare. Slutresultatet kan vara en mild, chockerande, lysande ... men vad du vill! För att slutföra målningen med händerna […]

Fina utförande – metrisk, korsstygn, systemet

12 October 2017
Изображение отсутствует

Korsstygns barns statistik kommer att finnas kvar i minnet av ditt barn i många år godyDetskie mått - en minnes korsstygn, som fångar de viktiga datum och siffror i samband med ett barns födelse. Vanligtvis förnamn, efternamn, födelsedatum för barn, om du vill - tillväxt och barnets vikt. Brodera dem kan vara olika, beroende på […]

Quiltning påsar med sina händer

12 October 2017
Изображение отсутствует

Påsar i lapptäcke teknik - det är elegant och sovremennoNa Genom historien har kvinnor alltid strävat efter att skapa trivsel och skönhet, även i kristider. Kvinnors förmåga att vårda mindre vid första anblicken, att tygstyckena arbeta med små delar för att förlänga livet på gamla saker - gav världen tekniken med lapptäcke, som i den […]

Paneler gjorda av tråd och naglar: 8 enkla idéer för kreativitet

12 October 2017
Изображение отсутствует

Modern väggmålning av naglar och tråd kommer att bli en riktig dekoration av det inre av en lägenhet eller ett hus på landet och kommer att tjäna mer än en master godSegodnya har blivit mycket populärt att tillverka paneler av naglar och tråd. Extra möte för att skapa vackra inskriptioner och intressanta mönster har kallats […]

Tips och tricks: korsstygn katt schema

12 October 2017
Изображение отсутствует

Mycket vacker, och viktigast av allt - en enkel skiss av korsstygn - det koshekV broderitekniker broderi kors, det verkar, kan brodera något, däribland många kvinnor favoriter - katter. Detta kan vara antingen en katt nospartiet eller kattälskare, stora som små, på trädet och på taket, roliga och elegant, lata och stygg, kattungar och husdjur […]

Christmas korsstygn schema: 7 bästa idéerna för semester hantverk

12 October 2017
Изображение отсутствует

Underbar broderi på nyårstema, utförs på textil husgeråd, överraskning gäster och kära kommer att glädja mönster och målningar, broderade med ett kors, vilket gör hemtrevlig atmosfär i alla hem. Om du vill överraska familj och gäster, jul broderi på servetter, dukar eller andra vävda husgeråd - det är vad du behöver. Nedan hittar du en […]

Sy ett täcke med händerna: systemet och instruktioner

12 October 2017
Изображение отсутствует

Quilt lapptäcke teknik kan göras oberoende kommer tillbehöret ger interiören värme och samobytnostLoskutnoe filt är en symbol för komfort och mödravård i många länder. Traditionen med att sy ljusa vackra målningar har sitt ursprung på den tiden då det var ett verkligt behov: ett stycke tyg var knappa. Nu traditionen är tillbaka med en smäll: […]

Korsstygn: på cellkretsar och 30 bilder

12 October 2017
Изображение отсутствует

På grund av cellerna i systemen, brodera vacker komposition är inte svårt även för en person som inte opytaCheloveku inte kräver djupa kunskaper inom hantverk och stor erfarenhet. Baserat på bilden symboler och färger papper, ett stygn för stygn skapar ett mönster av garn. Varje cell på fältet motsvarar endast en söm eller korsstygn. Små […]

Lär dig att korsa stygn: diagram, bilder

12 October 2017
Изображение отсутствует

I avsaknad av erfarenhet är bäst att börja med enkla kretsar, där geometriska former avbildas eller enkla inslag av många modern kreativ tjej och inte bara ge sin preferens för olika typer av hantverk. En av de vanligaste hobbies är broderi. Det finns olika typer av broderi. Detta inkluderar broderi stygn, sy och halv-cross (kallad […]

Weave beaded bonsai own hands: 7 ideas and master classes

12 October 2017
Изображение отсутствует

Miniature trees of beads will decorate any interior and original gift will close chelovekuIskusstvo grow small trees are widely spread on needlework. Now Exercise: Creating beaded trees, also called "bonsai". Correctly picking up the original material in the actual colors, obtained extraordinary and unique miniature trees. Bonsai in this embodiment can acquire the most original […]

Topiary of satin ribbons 5 original ideas

12 October 2017
Изображение отсутствует

Topiary of satin ribbons perfectly complements any intererTopiary of satin ribbons is an exquisite decoration, ideal for homes with any interior. The main thing - to recreate a realistic picture and link properly with each other color. At first it may seem that the basis for the manufacture of titanic topiary lies, which can cope […]

rooster stitch: circuit technology and

12 October 2017
Изображение отсутствует

Beautiful embroidered rooster will be a wonderful decoration for your kitchen design kuhniEsli made in country style, the interior is very organically fit colorful towels and panels, especially if they shows cock: cross-stitch schemes such products will always be relevant. After all embroidery cockerels appreciated not only in the year, which is a symbol of […]

Panel ballerina: 5 Steps to Success

12 October 2017
Изображение отсутствует

Ballerina mural will look great in the kitchen, in the living room or nursery komnatePanno dancer may well settle in the nursery, living room or dining room. It all depends on to what colors formed composition, and a promise it lays master. The end result can be a gentle, shocking, brilliant ... but what you […]

Cork wallpaper: 7 tips for working

12 October 2017
Изображение отсутствует

Cork wallpaper - affordable, beautiful, eco-friendly finishing material, which gives the room a unique vidEto quite specific material, and many do not understand why cork wallpaper have become so popular, do not find in them anything special. This is due to the appearance of wallpaper, as you know, a special variety of colors, patterns and […]

Fine workmanship – metric, cross-stitch, the scheme

12 October 2017
Изображение отсутствует

Cross stitch children's metrics will remain in the memory of your child for years to godyDetskie metrics - a commemorative cross-stitch, which captures the important dates and figures related to the birth of a child. Usually given name, surname, date of birth of children, if you wish - the growth and weight of the child. […]

Different types of wallpapering two kinds choice, ideas, especially

12 October 2017
Изображение отсутствует

The combination of wallpaper with different patterns allow original decorate the wall or part of it, to make the room interesting and originalnymDizayn walls in an apartment is an important element of the interior, so the building materials manufacturers offer a diverse selection of finishes. Mostly remain wallpaper, but modern design among a large number […]

We select the wallpaper in the room combined 2017: 35 Photo and Design

12 October 2017
Изображение отсутствует

Create original and memorable interior is not difficult - just pick the right combination of wallpaper in the home everything should be beautiful - it's not a rule, and the desire of interior fashion 2017. This is not about what you need to save, collect beautiful and expensive things, quite the contrary . All that […]

Quilting bags with their hands

12 October 2017
Изображение отсутствует

Bags in patchwork technique - it's stylish and sovremennoNa Throughout history, women have always sought to create comfort and beauty, even in the times of crisis. Women's ability to cherish the minor at first glance, the pieces of fabric to work with small parts to extend life to old things - gave the world the […]

Panels made of thread and nails: 8 simple ideas for creativity

12 October 2017
Изображение отсутствует

Modern mural of nails and thread will be a real decoration of the interior of an apartment or a country house and will serve more than one master godSegodnya has become very fashionable to manufacture panels of nails and thread. Extraordinary session to create beautiful inscriptions and interesting patterns has been called string-art. This idea […]

Tips and Tricks: cross-stitch cat scheme

12 October 2017
Изображение отсутствует

Very beautiful, and most importantly - a simple diagram of cross stitching - it koshekV embroidery techniques embroidery cross, it seems, can embroider anything, including many women's favorites - cats. This can be either a cat's muzzle, or cat lovers, big and small, on the tree and on the roof, funny and graceful, lazy and […]

Christmas cross stitch scheme: 7 best ideas for holiday crafts

12 October 2017
Изображение отсутствует

Wonderful embroidery on New Year's theme, performed on textile household items, surprise guests and loved ones will delight patterns and paintings, embroidered with a cross, making home-like atmosphere in any home. If you want to surprise family and guests, Christmas embroidery on napkins, tablecloths or any other woven household items - that's what you need. […]

Sew a quilt with your hands: the scheme and instructions

12 October 2017
Изображение отсутствует

Quilt patchwork technique can be made independently, the accessory will give the interior warmth and samobytnostLoskutnoe blanket is a symbol of comfort and maternal care in many countries. The tradition of sewing bright beautiful paintings originated in the days when this was a real need: one-piece cloth was scarce. Now the tradition is back with […]

Cross stitch: on the cell circuits and 30 pictures

12 October 2017
Изображение отсутствует

Due to the cells of the schemes, embroider beautiful composition is not difficult even for a person who has not opytaCheloveku not require deep knowledge in the field of handicrafts and significant experience. Based on the image on the paper symbols and colors, one stitch by stitch creates a pattern of yarns. Each cell on […]

Learn how to cross stitch: charts, pictures

12 October 2017
Изображение отсутствует

In the absence of experience is best to start with simple circuits, in which geometric shapes are depicted or simple element of many modern creative girl and not only give their preference to various kinds of crafts. One of the most common hobbies is embroidery. There are various kinds of embroidery. This includes the embroidery […]

Page 298 of 298« First...102030405060708090100...289290291292293294295296297298
map